segment_dveri_jso_s_dierou_pravy_vykres_bez_parametrov